BIT Spółka Akcyjna

FIRMA: BIT Spółka Akcyjna
SIEDZIBA: Warszawa (00-854), al. Jana Pawła II 23
ODDZIAŁ: Oddział BIT S.A. w Białymstoku (15-620), ul. Elewatorska 29
TELEFON: (+48 22) 27 39 700
FAX: (+48 22) 27 39 701
POCZTA ELEKTRONICZNA:kontakt@bit-sa.pl
STRONA INTERNETOWA:www.bit-sa.pl
KAPITAŁ SPÓŁKI: Kapitał zakładowy: 139.500,00 zł
Kapitał wpłacony: 310.000,00 zł
SĄD REJESTROWY:Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lutego 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000377793
KRS: 0000377793
NIP: 1080009907
REGON:142754051

Organy spółki

Zarząd Spółki

Zdzisław Karwowski – Prezes Zarządu
Wojciech Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci Spółki

Marek Kowalczuk
Prokura o charakterze łącznym (prokurent działający łącznie z Członkiem Zarządu lub z drugim prokurentem)

Justyna Urszula Przekop
Prokura o charakterze łącznym (prokurent działający łącznie z Członkiem Zarządu lub z drugim prokurentem)

Jarosław Cezary Wasilewski
Prokura o charakterze łącznym (prokurent działający łącznie z Członkiem Zarządu lub z drugim prokurentem)

Rada Nadzorcza Spółki

Krzysztof Obidziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Jan Kalankiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Jerzy Serba – Członek Rady Nadzorczej

Profil działalności spólki

BIT Spółka Akcyjna jest firmą działającą od grudnia 2010 roku. Do 30.07.2013 roku Spółka działała pod nazwą BIATEL BIT S.A. Działalność jest sklasyfikowana pod numerem PKD 62.09.Z jako „pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych”. Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Zakres działalności Spółki obejmuje trzy branże, zdefiniowane jako: Bezpieczeństwo, Informatyka i Teleinformatyka, w ramach których funkcjonują mniejsze, zorientowane kompetencyjnie specjalizacje.

Spółka projektuje, wytwarza i sprzedaje oraz zapewnia utrzymanie i serwis dostarczonych rozwiązań.

Głównym obszarem działalności w zakresie Bezpieczeństwa jest integracja systemów obserwacyjnych, łączności, informatycznych, elektronicznych i mechanicznych w zastosowaniach stacjonarnych oraz mobilnych, wykorzystywanych w aplikacjach poprawiających bezpieczeństwo obiektów, miejsc publicznych, informacji i innych.
Dziedzina Informatyki specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu systemów komputerowych oraz tworzeniu oprogramowania, systemów obiegu dokumentów, zarządzania informacją niejawną, pracy grupowej, intranetu i portali internetowych.
Teleinformatyka koncentruje swoją działalność na projektowaniu, budowie i integracji systemów teleinformatycznych w zakresie technologii  stacjonarnych oraz mobilnych. Ponadto świadczy usługi związane z obsługą i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Kontakt

Centrala w Warszawie

Atrium International
Aleja Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
kontakt@bit-sa.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Elewatorska 29
15–620 Białystok
85 87 51 100
85 87 51 101

NIP: 108-00-09-907
REGON: 142754051
KRS: 0000377793
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 139 500,00 zł
Kapitał wpłacony: 310 000,00 zł