Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIT S.A. 20.09.2021

Zarząd BIT S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 września 2021 r. o godzinie 12:00
w Białymstoku w Kancelarii Notarialnej Janusza Dąbrowskiego, przy ul. Legionowej Nr 14/16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIT S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377793, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 8. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania dokumentacji za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 9. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 10. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 11. Uchwała ustalająca sposób zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 12. Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia
  31 grudnia 2020 roku.
 13. Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 14. Uchwała w przedmiocie przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia
  z tytułu pełnionej funkcji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.