Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest BIT Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00–867), przy al. Chłodna 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036318, NIP 108-00-09-907, REGON 142754051, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania BIT Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub za pomocą adresu e-mail: iod@bit-sa.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa:
  1. W zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron osób reprezentujących Zamawiającego, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6. Ust. 1 .lit c RODO
  2. Osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktów / realizacji umowy (imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6. Ust. 1 .lit f RODO.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną na podstawie stosownych podpisanych umów na rzecz BIT sp. z o.o.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub ochrony Administratora przed roszczeniami prawnymi.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie.
 9. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych wynikających z pkt. 3. Lit a jest warunkiem ustawowym. Brak podania wymaganych danych skutkuje nie zawarciem umowy.
 10. Dane osobowe podane przez osoby Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie podlegają profilowaniu.